SEV - Innovatie in wonen > Project: Bewoners en invloed SEV/Woonbond

Bewoners en invloed SEV/Woonbond

Gestart op 01-09-2009  in experiment Gemengd eigendom bij programma Bewoners en invloed

 • begindatum: 01-09-2009
 • einddatum: 31-12-2012
 • opdrachtgever: Diverse opdrachtgevers
 • plaats: Rotterdam

Het SEV-experiment Bewoners en invloed gaat experimenteren met nieuwe vormen van politiek en civiel burgerschap, in het bijzonder met medezeggenschap van huurders in relatie tot verhuurders (o.a. corporaties) en gemeenten.

We maken onderscheid tussen politieke en civiele vormen van burgerschap; in het eerste geval gaat het om burgers die zich inzetten bij besluitvormingsprocessen en vormen van medezeggenschap (de burger als ‘denker’), in het tweede geval gaat het om de burger als ‘doener’ in zijn wijk, als organisator van buurtfeesten, huisbezoeker en actieve ouder op de school van hun kinderen.
 

De resultaten van dit experiment kunnen van praktische betekenis zijn voor (deel)gemeenten, corporaties en partijen betrokken bij het stimuleren van actief burgerschap (politiek, civiel) in wijken en dorpen. Er ligt een grote traditie van democratische sociale planning, inspraak, medezeggenschap, interactieve bezitsvorming die vraagt om (wellicht radicale) vernieuwing.
Tevens wordt een antwoord gezocht hoe vanuit de volkshuisvesting een bijdrage geleverd kan worden aan het leefbaar houden van wijken en het emanciperen van kwetsbare groepen.

 

Nederlandse Woonbond/SEV
De Nederlandse Woonbond en SEV gaan samen experimenten uitvoeren om de participatie van huurders te versterken. Op drie onderwerpen zullen experimenten van start gaan.

 1. Hoe ga je met elkaar om? Participatie in gemengde complexen
  Het aantal gemengde complexen (met huurders én eigenaar-bewoners) neemt als gevolg van de verkoop in woningcomplexen flink toe. In gemengde complexen is het overleg tussen huurders, huurdersorganisaties, eigenaar-bewoners, de Vereniging van Eigenaren (VvE), de beheerder en de verhuurder erg ingewikkeld. Terwijl juist goed overleg en effectieve samenwerking gewenst is om problemen te voorkomen en op te lossen. De experimenten zijn gericht op mogelijke vormen van overleg en samenwerking in gemengde complexen.
 2. Vormgeven stem huurders bij gemeentelijke woonvisie
  Gemeenten stellen een woonvisie op om vorm te geven aan het lokale huurbeleid. Hierin staan de ambities en strategische keuzes op het gebied van bijvoorbeeld het woningvoorraadbeleid, de betaalbaarheid en de woonruimteverdeling. OP basis van deze woonvisie maken gemeenten prestatieafspraken met woningcorporaties. Hoe kunnen huurders en huurdersorganisaties inbreng hebben bij de totstandkoming van de woonvisie van de gemeente? Welke factoren hebben invloed op de actieve betrokkenheid van huurdersorganisaties bij het maken van prestatieafspraken?
 3. Wijkaanpak en medezeggenschap hand in hand: informele en formele vormen van betrokkenheid van bewoners elkaar laten versterken
  Om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen hebben huurdersorganisatie en bewonerscommissies op verschillende manieren contact met hun achterban. In de praktijk blijkt het soms lastig om alle groepen huurders te bereiken en te betrekken. De herstructurering in de wijkaanpak en (het budget voor) bewonersinitiatieven bieden kansen om in aanvulling op en ter versterking van het formele traject ook meer informele vormen van participatie te stimuleren.
webdesign: Mediaweb