SEV - Innovatie in wonen > Rapport: Gestuurd mengen

Gestuurd mengen

November 2011 - Het ideaal van de gemengde wijk

  • uitgave: 01-11-2011
  • omvang: 42
  • prijs: gratis

Wanneer mensen vrij zijn hun woonmilieu te kiezen, kiezen ze voor wonen met gelijkgestemden. Wat leert de volkshuisvestingsector hiervan? Stoppen met werken aan inkomensdiverse wijken? Die conclusie is voorbarig. Wel vragen huidige mengingspraktijken meer precisie en subtiliteit; de SEV is op zoek.


Hoe verleid je middengroepen om naar achterstandswijken te verhuizen? Is coöptatie een mogelijkheid? Het RIGO deed onderzoek.


Idealen en fabels
Mengingsidealen staan al enige tijd onder druk. De wetenschap heeft naïeve idealen over gemengde wijken effectief naar het rijk der fabels verwezen. Ook gemengde wijken bestendigen scheidslijnen tussen kansrijken en kansarmen, terwijl contacten tussen lagere en hogere inkomensgroepen maar zeer beperkt to stand komen. Tot slot zou zelfs onze ‘natuurlijke’ neiging om tussen Ons Soort Mensen te willen wonen zich versterkt hebben.
 
Beleid en innovatie
Aan de andere kant is het ideaal van de gemengde wijk in het beleid in Nederland levend gebleven. Zowel bij de overheid, als bij corporaties. De SEV sluit met haar experiment Gestuurde menging aan bij dit ideaal, maar niet dogmatisch. Het rapport belicht tien statements over menging in Nederland. Deze bieden goede mogelijkheden om interessante en kansrijke experimenten te starten. Met het RIGO ziet de SEV mogelijkheden voor innovatie.
 
1.     Woonruimteverdeling op maat.
2.     (Open) enclaves in achterstandswijken.

 Het rapport ‘Gestuurd mengen’ werkt de mogelijkheid van experimenteren hierin uit.
 
Tijd voor experimenten
Er liggen ook kansen in onze vroegnaoorlogse wijken, en zelfs in de krimpgebieden van Nederland. Het ideaal van de (beetje) gemengde, inkomensdiverse wijk hoeft helemaal niet zo drastisch te worden verlaten, maar daarvoor zijn dan wel intelligente, ondogmatische mengingstrategieën nodig. De SEV is ernaar op zoek. We nodigen u uit om experimenten aan te dragen.
 
Kennisatelier
Op 11 november organiseert het Nicis een kennisatelier ‘Gemengde wijken’. In een deelsessie presenteert Radboud Engbersen van de SEV de uitkomsten van dit rapport en de resultaten van de recente studie YU(E)P, De opkomst van een nieuwe middenklasse op Zuid. In dit boek zijn goed opgeleidde, succesvolle, jonge, allochtone vrouwen geïnterviewd die in Rotterdam-Zuid zijn opgegroeid. Hoe kun je hen binden aan deze wijk?
 

Meer informatie: Radboud Engbersen, engbersen@sev.nl

download-rapport
webdesign: Mediaweb